آفت کش کشاورزی

حشره کش مصنوعی

حشره کش مصنوعی استفاده طولانی مدت و استفاده گسترده از حشره کش های مصنوعی منجر به انباشته شدن بقایای آنها

آفت کش کشاورزی

صنعتی شدن بخش کشاورزی

صنعتی شدن بخش کشاورزی صنعتی شدن بخش کشاورزی بار شیمیایی را بر اکوسیستم های طبیعی افزایش داده است. آفت کش