مشاهده همه 10 نتیجه

اتیون EC47%

نو ع محصول مقدار توضیحات
 شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سرد سیری و مرکبات 1/5تا2 درهزار محلول پاشی به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان

استامی پراید %SP20

طریقه مصرف قبل از مصرف بسته حاوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سم پاش مناسب را انتخاب و

ایمیداکلوپراید SC35%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
پسیل پسته 0.4در هزار  
شته توتون   0.25لیتر در هکتار  
شته جالیز در مزارع پنبه 0.25لیتر در هکتار  
پروانه مینوز مرکبات 35میلی لیتر در خزانه در قبال طول (سه تا پنج سال )35میلی لیتر کنفیدور+300میلی لیترروغن ولک در 100لیتر آب در دو نوبت محلول پاشی به فاصله 10روز

تری کلرفونSP80%

نو ع محصول

مقدار

سن گندم

1-2 کیلو گرم در هکتار

مگس خزانه برنج

1-2 کیلو گرم در هکتار

کرم دانه خوار آفتابکردان

1-2 کیلوگرم در هکتار

کرم دانه خوار سویا

1-2کیلوگرم در هکتار

مگس پیاز

1-2 کیلوگرم در هکتار
مگس خربزه

1-2 کیلوگرم در هکتار

پروانه سفید کلم

1-2 کیلوگرم در هکتار

کرم غوزه سبزی و جالیز

1-2 کیلوگرم در هکتار

کرم برگخوار (کارادرینا )نخود

1-2 کیلوگرم در هکتار

کرم پیله خوار نخود

1-2 کیلوگرم در هکتار

پوستخوار نارون

250-300گرم تری کلروفون +5/2 لیتر نفت +250گرم صابون +100لیتر آب

دلتامترینEC2.5%

نو ع آفت مقدار توضیحات
مینوز لکه گرد 0/5در هزار محلول پاشی
پرودنیای چغندرقند یک لیتر در هکتار محلول پاشی
سن گندم 300سی سی در هکتار محلول پاشی

دیکلرووس EC50%

محصول

نوع آفت مقدار

درختان میوه

شته ها،تریپس،سفید بالک

1تا 2درهزار

چایی کاری و صیفی کاری

شته ها –تریپس،سفید بالک جالیز

0.5تا 1در هزار

سبزی و جالیز

شته ها-تریپس-سفیدبالک

1.5تا 2درهزار

در گلخانه ها برای هر 100متر مکعب حجم به مقدار8 سانتی متر مکعب  

دیمتوات EC40%

نو ع آفت

مقدار

شته سبزوشته معمولی

یک درهزار به صورت محلول پاشی

تریپس پنبه

یک درهزار به صورت محلول پاشی

زنجرک ناقل کرلی تاپ چغندرقند

یک درهزار به صورت محلول پاشی

شپشک های درختان میوه سرد سیری یک درهزار به صورت محلول پاشی

شته ها،تریپس وسایر حشرات مکنده سویا

یک درهزار به صورت محلول پاشی

نماتد ساقه یونجه

یک درهزار به صورت محلول پاشی

سایپرمترینEC40%

نو ع آفت مقدار
برگ خوارسیب 75میلی لیتر در هزار لیتر آب
برگ خوارپنبه 175 میلی لیتر درهکتار

فن والریتEC20%

نو ع آفت

مقدار

پرودینای چغندرقند

یک لیتر در هکتار به صورت

محلول پاشی

مینوز لکه گرد درختان میوه

0/5در هزار به صورت

محلول پاشی