مشاهده همه 2 نتیجه

پیریدابن WP20%

آفت

مقدار توضیحات
کنه زنگ مرکبات 40تا50گرم در 100لیتر آب

به نسبت 0/4تا 0/5در هزار

هگزی تیازوکس EC10%

نوع آفت/محصول مقدار توضیحات
 کنه قرمزمرکبات 500-750میلی لیتردر100لیتر آب همراه با اختلاط یک لیتر روغن