نمایش 1–12 از 36 نتیجه

آترازین WP80%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع نیشکر 5کیلوگرم 5کیلوگرم به تنهایی و یا مخلوط با 4کیلوگرم آمترین هنگام کشت بعد از ظهور علف ها در کشت نیشکر
علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت 5کیلوگرم 5کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با 5-4لیتر استوکلر هنگام کشت بعد از ظهور علف ها در کشت ذرت

اتیون EC47%

نو ع محصول مقدار توضیحات
 شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سرد سیری و مرکبات 1/5تا2 درهزار محلول پاشی به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان

استامی پراید %SP20

طریقه مصرف قبل از مصرف بسته حاوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سم پاش مناسب را انتخاب و

ای پی تی سی +ایمن کننده EC

نو ع محصول مقدار توضیحات
یونجه ، شبدر، اسپرس 3-6 لیتر درهکتار  
ذرت 4-6 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک

ایپرودیون کاربندازیم WP52.5%

نو ع آفت /محصول

مقدار

بیماری شیت بلایت برنج

یک کیلوگرم در هکتار

بیماری خشکیدگی سرشاخه توت

یک در هزار

بیماری لکه قهوه ایی نواری جو

به روش ضد عفونی بذر به مقدار یک در هزار

ایمیداکلوپراید SC35%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
پسیل پسته 0.4در هزار  
شته توتون   0.25لیتر در هکتار  
شته جالیز در مزارع پنبه 0.25لیتر در هکتار  
پروانه مینوز مرکبات 35میلی لیتر در خزانه در قبال طول (سه تا پنج سال )35میلی لیتر کنفیدور+300میلی لیترروغن ولک در 100لیتر آب در دو نوبت محلول پاشی به فاصله 10روز

بنتازونSL48%

نو ع آفت

مقدار

علف های هرز پهن برگ و خانواده جگن در مزارع برنج

3-5لیتر در هکتار در مرحله 5-7برگی شدن برنج

علف های هرز پهن برگ در مزارع سویا

2-2/5لیتر در هکتار بعد از 2-3برگی شدن سویا

علف های هرز پهن برگ در مزارع یونجه و شبدر

3-2/5لیتردر هکتار

پرتیلاکلرEC50%

نوع آفت  هدف

میزان

مقدار

علف های هرز پهن برگ ،سوروف و جگن درمزارع برنج

 

1/5 تا2

لیتر درهکتار

پروپاموکارب هیدروکلرایدSL72.2%

نام افت

مقدار

بوته میری خیار

مرحله اول :یک درهزارهمزمان با کشت بذر در سینی (محلول ریزی پای بوته)

مرحله دوم :یک در هزار در زمان انتقال نشاء(محلول ریزی پای بوته )

مرحله سوم :0/75در هزا ر دو هفته پس از انتقال نشاء(محلول ریزی پای بوته)