نمایش 1–12 از 15 نتیجه

آترازین WP80%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع نیشکر 5کیلوگرم 5کیلوگرم به تنهایی و یا مخلوط با 4کیلوگرم آمترین هنگام کشت بعد از ظهور علف ها در کشت نیشکر
علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت 5کیلوگرم 5کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با 5-4لیتر استوکلر هنگام کشت بعد از ظهور علف ها در کشت ذرت

ای پی تی سی +ایمن کننده EC

نو ع محصول مقدار توضیحات
یونجه ، شبدر، اسپرس 3-6 لیتر درهکتار  
ذرت 4-6 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک

بنتازونSL48%

نو ع آفت

مقدار

علف های هرز پهن برگ و خانواده جگن در مزارع برنج

3-5لیتر در هکتار در مرحله 5-7برگی شدن برنج

علف های هرز پهن برگ در مزارع سویا

2-2/5لیتر در هکتار بعد از 2-3برگی شدن سویا

علف های هرز پهن برگ در مزارع یونجه و شبدر

3-2/5لیتردر هکتار

پرتیلاکلرEC50%

نوع آفت  هدف

میزان

مقدار

علف های هرز پهن برگ ،سوروف و جگن درمزارع برنج

 

1/5 تا2

لیتر درهکتار

تری بنورون متیل DF75%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
علف های هرز پهن برگ گندم 10-20گرم در هکتار هنگام دو تا چهار برگی شدن علف ها زمان مناسب از اول تا پایان پنجه زدن گندم
علف های هرز پهن برگ مزارع جو 10-20گرم در هکتار هنگام دو تا چهار برگی شدن علف ها

تری فلورالینEC48%

نو ع محصول

مقدار

توضیحات

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ پنبه

2تا3لیتر در هکتار

قبل از کاشت بلافاصله مخلوط با خاک (در عمق 8سانتی متر تا 10سانتی متر )

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ چغندرقند

2-2/5لیتر در هکتار

مخلوط با 4تا5 لیتر کلرید ازون بعد از تنک

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ آفتابگردان و سویا

1/5-2/5لیتردرهکتار

قبل از کاشت مخلوط با خاک

کلتودیم EC12%

نو ع محصول

مقدار

چغندرقند

0/8تا 1لیتردر هکتار بسته به تراکم علف های هرزبه صورت پس رویشی

سویا

1تا1/2 لیتر در هکتار بسته به تراکم علف های هرزبه صورت پس رویشی

کلودینافوپ پروپارژیل OD8%

نو ع محصول مقدار توضیحات
مزارع گندم 1-0/8لیتر در هکتار به صورت پس رویشی بسته به نوع علف هرز و مرحله رویشی انها

گلایفوزیت SL41%

نو ع آفت

مقدار

علف های هرز یکساله و چند ساله درختان میوه

4-12 لیتر در هکتار بسته به نوع علف های هرز در زمان حد اکثر فعالیت  علف های هرز (گلدهی)

علف های هرز یکساله و چند ساله مزارع نیشکر

به مقدارمحلول 10-20در هزار بعد از رویش علف ها به صورت لکه ایی

متری بوزین WP70%

نو ع محصول

مقدار توضیحات

علف های هرزسویا

600گرم

مخلوط با خاک ،مخلوط با تری فلورالین به میزان 2لیترو یا اتال فلورالین به میزان 3لیتر در هکتار

علف های سیب زمینی 0/75تا 1کیلوگرم

قبل از جوانه زدن تا 2تا4برگی شدن علف ها

نیکوسولفورونOD4%

نام محصول

مقدار توضیحات
علف های هرزباریک و پهن برگ مزارع ذرت

2لیتر درهکتار

به صورت پس رویشی در تناوب باسایر علف کش ها